Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΗ – του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας
ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ».

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ιδρύεται φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ-ΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΗ του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ. ΑΠ.) Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.), ειδικώς αναγνωρισμένος ως Φιλανθρωπικό Σωματείο και ως έδρα του ορίζεται η πόλη των Γιαννιτσών. Το σωματείο με την αριθμ. ΔΥΠ/Β1/Φ.55 Ατ./7362 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας με ημερομηνία 27-02-2004, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 525/23-03-2005 αναγνωρίσθηκε ως «ειδικώς φιλανθρωπικό» και με την αριθμ. Γ.ΠΠ(2)γ/οικ. 48497 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1650/11-05-2012 έλαβε ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απογράφηκε στους πιστοποιημένους φορείς, με αριθμό μητρώου 285.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής συμπαράστασης για την αγωγή, εκπαίδευση, την κοινωνική αποκατάσταση, και τη φροντίδα ατόμων με κινητικές ή νοητικές ή πάσης φύσεως αναπηρίες κάθε ηλικίας και φύλου άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος.
2. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης ή άλλης συμπαράστασης προς τις οικογένειες που έχουν άτομα με κινητικές, νοητικές ή πάσης φύσεως αναπηρίες αλλά και σε κάθε τρίτο που ενδιαφέρεται για τα θέματα αναπηρίας, άνευ ανταλλάγματος.
3. Η συμπαράσταση και βοήθεια, υλικά και ηθικά για την καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., ως προς τη σωματική, πνευματική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση και την καλύτερη ποιότητα ζωής των Α.μεΑ. που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του παραπάνω κέντρου.
4. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των αναπήρων ατόμων και των οικογενειών τους. Η προσπάθεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τα ανάπηρα άτομα και τις οικογένειές τους.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου θεωρούνται:
1. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και εκδόσεις παντός είδους μορφωτικού και διαφωτιστικού υλικού.
2. Η ενημέρωση των αρμόδιων δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά με τα αιτήματα των Α.μεΑ. και η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της επίλυσης αυτών.
3. Η διεκδίκηση εκπροσώπησης του Συλλόγου, σε επιτροπές και όργανα του δήμου Πέλλας και της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν όλων των ειδών κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, ώστε να έχουν τα ΑμεΑ ενεργότερη συμμετοχή και με στόχο πάντα την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
4. Η δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών και άλλων εγκαταστάσεων για την ψυχαγωγία, τη μόρφωση και την κοινωνική καλλιέργεια των ατόμων αυτών.
5. Η προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την εξυπηρέτηση αναπήρων ατόμων και ιδιαίτερα με κινητικές αναπηρίες και των οικογενειών τους καθώς και των αναγκών των διαφόρων θεραπευτηρίων, σχολείων και λοιπών εγκαταστάσεων που αφορούν τα Α.μεΑ.
6. Η υποβοήθηση στην πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, των οποίων το αντικείμενο σπουδών τους είναι σχετικό με τις δράσεις του Συλλόγου.
7. Η συλλογή χρημάτων από συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές και από εκδηλώσεις του σωματείου.
8. Η δημιουργία εργαστηρίων και ιδιαίτερα προστατευμένων παραγωγής αντικειμένων και η διάθεση των προϊόντων αυτών για την εξοικονόμηση εσόδων με σκοπό την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του σωματείου και αμοιβών των ατόμων με αναπηρίες που θα εργάζονται σε αυτά.
9. Η ίδρυση και λειτουργία ξενώνων, μονάδων προσωρινής διαμονής, στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), στις οποίες οι διαβιούντες Α.μεΑ θα απολαμβάνουν των σχετικών παροχών, και πάσης φύσεως μονάδων διαβίωσης, άνευ ανταλλάγματος.
10. Η υλοποίηση έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Δημόσιο ή συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο και από Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα και Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
11. Η συνεργασία ή η στήριξη με άλλα όμοια ή συναφούς σκοπού νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
1. Δόκιμα μέλη γίνονται όσοι επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να εγ-γραφούν ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα στο στοιχείο «2.», ύστερα από έγγραφη αίτησή τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
2. Τακτικά μέλη γίνονται πολίτες ενήλικες που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες σαν δόκιμα μέλη, μόνο όμως αν είναι άτομα με αναπηρίες μέλη του Κ.Δ.Α.Π. καθώς επίσης, δικαίωμα έχουν και οι γονείς αυτών, όπως και αυτοί που ασκούν την επιμέλεια των ατόμων με αναπηρίες που εξυπηρετούνται από το Κ.Δ.Α.Π., ή και οι διορισμένοι οριστικοί δικαστικοί συμπαραστάτες αυτών.
3. Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) άτομα που υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συνδράμουν ηθικά και υλικά, οι οποίοι, από της εγγραφής τους υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή ίση με αυτή των τακτικών μελών.
4. Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν να ανακηρυχθούν Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα πρόσφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στον σύλλογο και εργάσθηκαν για την επίτευξη των σκοπών του.
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου ανήκουν, επομένως και στα προστατευόμενα πρόσωπα εις τα οποία παρέχεται η, κατά το άρθρο 2 («σκοποί») του παρόντος, συμπαράσταση, με τον τρόπο παροχής που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 («μέσα») του παρόντος και δικαιούνται αυτοδικαίως και όλων των προνομίων που παρέχονται με το παρόν καταστατικό στα προστατευόμενα πρόσωπα. Δεν ανήκουν στα προστατευόμενα πρόσωπα και εξαιρούνται από την, οικονομική και γενικά υλική μόνο, συμπαράσταση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα ανωτέρω άρθρα («σκοποί» 2 και «μέσα» 3), τα αρωγά και επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα τακτικά και τα αρωγά μέλη εγγράφονται στο μητρώο του Συλλόγου, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Δ.Σ.. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όποια ψηφισθούν από τη Γενική συνέλευση (Γ.Σ.) με απόλυτη πλειοψηφία για λόγους εξαιρετικών υπηρεσιών προς το σωματείο. Η απόλυτη πλειοψηφία θα αφορά τα παρόντα στη Γ.Σ. μέλη, η δε πρόταση για επίτιμο μέλος θα γίνεται από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη και θα κατατίθεται γραπτή στο προεδρείο της Γ.Σ.. Τα επίτιμα μέλη θα είναι απαλλαγμένα από κάθε υποχρεωτική εισφορά,
2. Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται χωριστό μητρώο.
3. Τα τακτικά και τα αρωγά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής δέκα (10 €) ευρώ και την ετήσια συνδρομή δέκα (10 €) ευρώ εφάπαξ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ. χωρίς να απαι-τείται τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ενώ τα αρωγά και επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθούν και να τοποθετούνται στις Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει και να διαγραφεί από το Σύλλογο υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Άρθρο 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κάθε μέλος του συλλόγου που παραβιάζει το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. διαγράφεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αφού πρώτα κληθεί σε απολογία. Εάν παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) ημερών από την κλήση σε απολογία, το Δ.Σ. αποφασίζει χωρίς απολογία. Κατά της απόφασης διαγραφής μπορεί κάθε μέλος να προσφύγει σε έκτακτη Γ.Σ., η οποία, ως ανώτατο όργανο, αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
1. Να καταβάλλουν τις συνδρομές τους εφάπαξ στις αρχές του χρόνου.
2. Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
3. Να τηρούν το καταστατικό του συλλόγου και να εργάζονται με στόχο την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, παίρνοντας ενεργά μέρος στις δραστηριότητες αυτού.
4. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων που υπάρχουν στον Σύλλογο ύστερα από γραπτή αίτησή τους.

Άρθρο 11
ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
2. Η ετήσια συνδρομή των μελών.
3. Έκτακτες εισφορές των μελών που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
4. Οι επιχορηγήσεις ή παροχές από Κρατικές, Δημοτικές και άλλες αρχές, Οργανισμούς Τράπεζες κ.λπ.
5. Οι εισπράξεις από γιορτές, εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές που διοργανώνει ο Σύλλογος ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Οι εισφορές που προέρχονται από Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από άλλους φορείς ή άτομα για την ενίσχυση του Συλλόγου.
Οι εισφορές που προέρχονται από τις παραπάνω περιπτώσεις (στοιχείο 6), γίνονται δεκτές ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. του Συλλόγου.
7. Από την περιουσία του Συλλόγου (μισθώματα, τόκοι κ.λπ.).
Ο Σύλλογος τηρεί λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα όπου κατατίθεται το ταμειακό υπόλοιπο. Ένα ποσό το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. διαχειρίζεται ο ταμίας για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 12
ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ανακηρύσσει:
1. Δωρητές αυτούς που προσέφεραν στο Σύλλογο χρήματα ή αντικείμενα (κινητά – ακίνητα), συνολικής αξίας τουλάχιστον δέκα (10) φορές μεγαλύτερης από την ετήσια συνδρομή κάθε τακτικού μέλους.
2. Ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν πάνω από σαράντα (40) φορές εισφορά μεγαλύτερη από την ετήσια συνδρομή.
3. Μεγάλους ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν πάνω από 200 (διακόσιες) φορές εισφορά μεγαλύτερη από την ετήσια συνδρομή.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ. Σ.
Τα ονόματα αυτών χαράσσονται σε εύλογο χρόνο με γράμματα σε πλαίσια που κρεμιούνται στο χώρο του Συλλόγου και περνιούνται σε ειδικό για κάθε κατηγορία βιβλίο που τηρείται.

Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα Όργανα του Συλλόγου είναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου και ειδικότερα:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.,
β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, και προκηρύσσει εκλογές σε χρόνο που αποφασίζει η ίδια.
γ) Αποφασίζει τελικά για τη διαγραφή μέλους,
δ) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Αποφασίζει για τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού και την διάλυση του συλλόγου.
στ΄) Εκλέγει και παύει το διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Ιανουάριο.
2. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται σε επείγοντα, σοβαρά θέματα του συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Σ. συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση της Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. και ανακοινώνονται ή δημοσιεύονται στον τύπο μία ε-βδομάδα πριν από τη σύγκλιση της Γ.Σ., ενώ πρέπει να ορίζεται με αυτές ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα προς συζήτηση.
4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.
5. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση αυτή επαναλαμβάνεται σε 7 (επτά) ημέρες στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα χωρίς να σταλεί νέα έγγραφη πρόσκληση οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν παρασταθούν (όχι κάτω από δέκα μέλη). Το δικαίωμα της παράστασης ασκείται αυτοπροσώπως και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στο πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων που υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη.
Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Άρθρο 15

1. Η Γ.Σ. διευθύνεται από προεδρείο, που εκλέγεται στην αρχή της Γ.Σ. με ανάταση των χειρών και σε μία ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται κατά σειρά πλειοψηφίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. Η επανάληψη καταμέτρησης των χειρών γίνεται εφόσον υποβληθεί αίτηση από πέ-ντε (5) τουλάχιστον μέλη.
2. Προκειμένω για την τροποποίηση του καταστατικού για τη διάλυση του Συλλόγου, χρειάζεται η παρουσία των 3/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρευρισκόμενων.

Άρθρο 16

1. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. μπορούν να γραφούν οποιαδήποτε ζητήματα περιέχονται στους σκοπούς και τη δράση του Συλλόγου.
2. Το Δ.Σ. υποχρεούται μία εβδομάδα πριν από τη Γ.Σ. να ανακοινώνει θέματα που θα συζητηθούν. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να συζητηθεί στη Γ.Σ. εφόσον υποστηριχθεί από δέκα (10) τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου και υποβληθεί γραπτώς στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει την τελική διάταξη το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη Γ.Σ. Η σειρά των θεμάτων προς συζήτηση προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζει η Γ.Σ. για αυτήν.
3. Μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος πρόταση για προσθήκη θεμάτων στη διάρκεια της Γ.Σ. τα οποία συζητούνται εφόσον εγκριθούν με σχετική πλειοψηφία μετά το τέλος της συζήτησης των ορισθέντων θεμάτων.

Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΜΕΛΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) με μυστική ψηφοφορία εντός του πρώτου μηνός από την λήξη της θητείας του και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη.
2. Το εκλεγμένο Δ.Σ. μέσα δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, δια ψηδοδοσίας μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται με την Εξ. Επιτροπή.
3. Το συγκροτημένο Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τριετής παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ. τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης που υπογράφεται από το Πρόεδρο το νέου Δ.Σ. και τον προκάτοχό του.

Άρθρο 18

1. Δεν δύνανται να είναι μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου α) αλλοδαποί, β) καταδικασθέντες αμετακλήτως εις οιονδήποτε ποινήν επι κακουργήματι, ή επί τινι των πλημμελημάτων της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλείας, παραχαράξεως, παραβάσεως των διατάξεων περί ναρκωτικών, παραβάσεως των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ως και παντός αδικήματος εξ ιδιοτελείας πηγάζοντος ή επί εγκλήματι κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθή, λόγω καταδίκης επί οιαδήποτε αξιοποίνω πράξει, των πολιτικών των δικαιωμάτων και εφ` όσον διαρκεί η αποστέρησις αύτη.
2. Πας υποψήφιος δι` ανάδειξιν αυτού εις την Διοίκησιν του Σωματείου υποχρεούται όπως προ της αναδείξεώς του υποβάλλη εις το Σωματείον υπεύθυνη δήλωσιν, περί του ότι εν τω προσώπω του ουδέν συντρέχει εκ των, υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναφερομένων κωλυμάτων.
3. Ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής εν συνδρομή αποχρώντος λόγου δύναται να ζητή και λαμβάνη αντίγραφον του Ποινικού Μητρώου προσώπου ή προσώπων μετεχόντων εις την διοίκησιν του Σωματείου.
4. Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν δύνανται να είναι μέλη Διοικήσεως ετέρου Φιλανθρωπικού Σωματείου επιδιώκοντος τους αυτούς σκοπούς.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο. Είναι δυνατόν να συγκληθεί και με την αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών η οποία θα ορίζει το χώρο, χρόνο και θέματα για συζήτηση. Η κοινοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. γίνεται στα μέλη τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου όπως ορίζεται στο καταστατικό.
3. Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επομένη ημέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. τα οποία μπορούν να λάβουν αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη συνεδρίαση μπορεί οποιοδήποτε μέλος να προτείνει κάποιο θέμα για συζήτηση εκτός από τα προβλεπόμενα, εφόσον αυτό εγκριθεί από το Δ.Σ.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. τοιχοκολλούνται στον πίνακα ανακοινώσεων, αναθεωρούνται δε μόνο εάν μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών του Συλλόγου έρθουν σε έκτακτη Γ.Σ. και αποφασίζει αυτή μετά από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία.
5. Το Δ. Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης και τους υποβάλλει προς έγκριση στην ετήσια τακτική Συνέλευση. Προετοιμάζει τις εργασίες της Γ. Σ. και την ημερήσια διάταξή της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Λογοδοτεί για κάθε απόφαση ή πράξη του όπως και για την εκτέλεση κάθε δαπάνης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
6. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ιδρύει επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων σκοπών από τακτικά και αρωγά μέλη με προεδρεύοντα ένα μέλος του Δ. Σ. το οποίο θα έχει την ευθύνη της εκάστοτε δράσης της επιτροπής.
7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του αντικαθίσταται δε από τον επόμενο πλειοψηφήσαντα στις εκλογές και γίνεται ανακατανομή αξιωμάτων. Μέλη του Δ.Σ. δεν είναι δυνατόν να παυθούν εκτός της παραπάνω περίπτωσης, παρά μόνον μετά από διατύπωση γραπτής αιτιολογημένης μομφής – αίτησης από το 1/2 των μελών του Συλλόγου και με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. με πλειοψηφία 4/5 των παρευρισκομένων με-λών.
Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στο πρακτικό Διοικητικών Συμβουλίων που υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη.
8. Τα μέλη της Διοικήσεως δεν δικαιούνται καθ` οιονδήποτε τρόπον αποζημιώσεως δι` ημεραργίας ή δι` άλλην αιτίαν.
9. Απαγορεύεται η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό των μελών της Διοικήσεως ή συγγενών αυτών, κατ` ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
10. Απαγορεύεται ωσαύτως η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό προσωπικών εταιριών των οποίων τα μέλη είναι συγγενείς των μελών της Διοικήσεως του Σωματείου κατ` ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
11. Η υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος απαγόρευσις ισχύει και διά τας Ανωνύμους Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων είναι συγγενείς των μελών της Διοικήσεως του Σωματείου κατ` ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.

Άρθρο 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα σε κάθε δημόσια, δημοτική και άλλη αρχή.
Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ. Σ. διευθύνει τις εργασίες του, υπογράφει την αλ-ληλογραφία και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σύλλογο, διατάσσει βάσει χρηματι-κών ενταλμάτων, τις πληρωμές, υπογράφει κάθε σύμβαση ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. και γενικά ασκεί εποπτεία σε όλα τα ζητήματα και θέματα του Συλλόγου.

Άρθρο 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα όταν αυτός απουσιάζει, για οποιαδήποτε αιτία, από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και συμπράττει μαζί με τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία του Συλλόγου, τα πρακτικά των αποφάσεων της Γ. Σ. και του Δ. Σ. το βιβλίο Πρωτοκόλλου, τα μητρώα των μελών και οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο τηρείται στον Σύλλογο. Επίσης τηρεί την αλληλογραφία, συντάσσει και συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει για οποιαδήποτε αιτία τον αναπληρώνει άλλο μέλος με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της σωστής διαχείρισης του ταμείου του Συλλόγου, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, βιβλίο καθημερινού ταμείου, ισολογισμού, απογραφής και οποιοδήποτε σχετικό βιβλίο ή έγγραφο τηρείται στον Σύλλογο.
Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με έγγραφες αποδείξεις όπως και όλες τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής που συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο του Δ. Σ.
Ενεργεί κάθε χρηματική ανάληψη από τις τράπεζες κατ’ εφαρμογήν των απο-φάσεων του Δ. Σ.
Το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους υποβάλλει στο Δ. Σ. έκθεση εσόδων – εξόδων με σκοπό να υποβοηθήσει το έργο του Δ. Σ.
Όταν ο Ταμίας απουσιάζει για οποιαδήποτε αιτία τον αναπληρώνει άλλο μέλος με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 24
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ Σ. γίνεται από την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ. Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ. Σ. και η θητεία της είναι επίσης τριετής.
2. Η Εξ. Επιτροπή διενεργεί τον ταμειακό έλεγχο και υποβάλλει γενική έκθεση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. του Ιανουαρίου, κάθε χρόνου. Η Εξ. Επιτροπή τηρεί πρακτικά όπου καταχωρεί τις αποφάσεις της, τα οποία παραδίδει με την λήξη της θητείας της στην επόμενη Εξ. Επιτροπή.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει τη σύγκληση της Γ. Σ. όσες φορές κρίνει ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Άρθρο 25
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τρία (3) έτη
2. Γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και απο-τελείται από τον πρόεδρο και δύο (2) ψηφολέκτες – πρακτικογράφους.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των μελών από το Δ.Σ. του Συλλόγου, και με ευθύνη της συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
4. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής χωριστά κατά αλφαβητική σειρά και παραδίδονται από το απερχόμενο Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή, πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.
5. Η ψηφοφορία για την εκλογή Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια όπου τα μέλη εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από μηδέν (0), μέχρι και επτά (7) σταυρούς προτίμησης σε αντίστοιχα ονόματα υποψηφίων για τα μέλη του Δ.Σ. και από μηδέν (0) μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή, που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας των αρχαιρεσιών προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης και αναδεικνύει ως εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας τους πλειοψηφίσαντες επτά (7) πρώτους για το Δ.Σ. τους επόμενους τρεις (3) για αναπληρωματικούς του Δ.Σ. και τους τρεις (3) πρώτους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τον επόμενο για αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης.
7. Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκδικάζει τις ενστάσεις και ανακηρύσσει τελεσίδικα τους υποψηφίους που εκλέχθηκαν για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 26
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ανωτέρα εποπτική αρχή του Σωματείου είναι ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος δύναται να παρέχη γενικάς κατευθηντηρίους οδηγίας περί προσαρμογής της δράσεως του Σωματείου προς το ευρύτερον κρατικόν πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και συντονισμού της λειτουργίας αυτού επί σκοπώ αποφυγής ενισχύσεως των αυτών προσώπων υπό πολλαπλών φορέων δια την αυτήν αιτίαν.
2. Η κατά το άρθρον 26 του Ν.Δ. 795/71 εποπτεία επί του Σωματείου, ασκείται διά της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Το Σωματείο υποχρεούται να υποβάλλει, διά της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν μέχρι τέλους Απριλίου εκάστου έτους, πλην των εν άρθρω 28 του Ν.Δ. 795/1971 στοιχείων, έκθεσιν περί των πεπραγμένων του παρελθόντος ημερολογιακού έτους και περί της διαχειρίσεως των τυχόν ληφθεισών επιχορηγήσεων και δωρεών του Δημοσίου ή νομικού προσώπου εκ των εν άρθρω 19 του ΝΔ 1111/1972 οριζομένων.
Ο οικονομικός έλεγχος των Φιλανθρωπικών Σωματείων ασκείται κατά εν άρθρω 17 του Ν.Δ. 795/71 οριζόμενα ως και υπό των Υπηρεσιών Επιθεωρήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διοικήσεων ή Νομαρχιών κατ` εφαρμογήν των διεπουσών τας Υπηρεσίας ταύτας, διατάξεων.
Διά πάσαν παρ` του Σωματείου εκτέλεσιν έργων, αγοράν ή πώλησιν ακινήτου, εκχώρησιν ή εκποίησιν, περιουσιακών στοιχείων, το ποσό του οποίου υπερβαίνει τα οριζόμενα στην δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκάστοτε ” κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Υγείας και Πρόνοιας” απαιτείται έγκρισις του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
3. Η εκποίησις ακινήτων ανηκόντων κατά κυριότητα εις το Σωματείο ενεργείται πάντοτε μετά δημόσιον διαγωνισμόν, επί ποινή ακυρότητος. Τα πρακτικά του ως άνω διαγωνισμού υπόκεινται από απόψεως του νομοτύπου της διεξαγωγής και του συμφόρου της επιτευχθείσης τιμής, εις την έγκρισιν της εποπτευούσης αρχής, υποχρεουμένης να εκδώση την απόφασίν της εντός μηνός από της υποβολής των. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ο διαγωνισμός θεωρείται εγκριθείς.
4. Η είσπραξις παντός εσόδου υπό του Σωματείου ενεργείται βάσει διπλοτύπου εισπράξεως εκ των προτέρων θεωρουμένου παρά της Υπηρεσίας Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
5. Ο προϋπολογισμός του Σωματείου υποβάλλεται προς έγκρισιν εις τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.
6. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιοι, δύνανται να μεταρρυθμίζουν δι` ητιολογημένης αποφάσεώς των τον υποβληθέντα προϋπολογισμόν εντός μηνός από τη υποβολής του. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω τασσομένης προθεσμίας, ο προϋπολογισμός εκτελείται ως υπεβλήθη.

Άρθρο 27
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του.
Ο Σύλλογος εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα εορτής των Αγ. Ταξιαρχών.

Άρθρο 28
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν αυτό ορίζεται από το νόμο ή με απόφαση της Γ.Σ. και όταν τα μέλη μείνουν λιγότερα από πέντε (5). Η συγκεκριμένη Γ.Σ. απαιτεί για τη διάλυση ή συγχώνευση του Συλλόγου όπως και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, παράγραφος 2 και με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Η κατά το άρθρον 104 του Αστικού Κώδικος μείωσις του αριθμού των μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν συνεπάγεται την διάλυσιν αυτού, εφ` όσον το μονομελές Πρωτοδικείον, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής, διορίση προσωρινήν διοίκησιν και εκ μη μελών αυτού και εφ` όσον κατά την διάρκειαν της θητείας της οριζομένης διά της δικαστικής αποφάσεως ήθελε συμπληρωθή ο κατά νόμον απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών.
Μεταβολή του σκοπού του Σωματείου εις έτερον τοιούτον, μη προβλεπόμενον υπό του άρθρου 1 του ΝΔ 1111/1972, αποτελεί λόγον διαλύσεως αυτού, ήτις χωρεί υποχρεωτικώς, μη εχούσης εν προκειμένω εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 100 του Α.Κ.
2. Σε περίπτωση διάλυσης οι εκκαθαρισταί ορίζονται υπό του Δικαστηρίου.
3. Η περιουσία του διαλυθέντος Σωματείου περιέρχεται εις έτερον Φιλανθρωπικόν Σωματείον ή Ιδρυμα Κοινωνικής Προνοίας, οριζόμενον υπό του μονομελούς Πρωτοδικείου, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.

Άρθρο 29

Ο Σύλλογος μπορεί να προχωρήσει σε υπερκείμενη ένωση ομοειδών συλλόγων ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 30

Ο Σύλλογος, εκτός της υλικής κα ηθικής βοήθειας που θα προσφέρει στο κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με όποια μορφή και αν αυτό λειτουργεί στο μέλλον, μπορεί, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., να συνεργαστεί με οργανισμούς, ιδρύματα ή σωματεία της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή χρειάζεται τροποποίηση, αποφασίζεται από τη Γ.Σ.. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, διαβάσθηκε και ψηφίσθηκε ομόφωνα κατά άρθρο και στο σύνολο από την τροποποιητική Γ.Σ., που έγινε στις 26-11-2015, στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας στα γραφεία του Κ.Δ.ΑΠ. – Α.μεΑ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. παρουσία των παρακάτω μελών του Συλλόγου και θα ισχύσει ύστερα από τη νόμιμη έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή του Σωματείου στο ειδικό μητρώο Φιλανθρωπικών Σωματείων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών.

Γιαννιτσά 25. 11. 2015.
Τα παρόντα μέλη